De bevoegdheden van ondernemingsraden nemen toe rondom pensioenen
Vragen? Neem contact op met Jim Kaldenberg

Medezeggenschap en pensioen

Medezeggenschap rondom pensioenen speelt een steeds voornamere rol. De bevoegdheden van ondernemingsraden nemen op dit onderwerp toe. In de Wet op de ondernemingsraden ('WOR') is geregeld dat de ondernemingsraad ('OR) instemmingsrecht heeft bij pensioenwijzigingen. Dat betekent dat voor ieder voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van de pensioenovereenkomst instemming van de OR gevraagd dient te worden. Overigens geldt het instemmingsrecht niet (zonder meer) wanneer sprake is van een bedrijfstakpensioenfonds of ondernemingspensioenfonds.

Ook de vaststelling, wijziging of intrekking van uitvoeringsovereenkomsten (of uitvoeringsreglementen) kan instemmingsplichtig zijn. Dat is het geval indien de vaststelling, wijziging of intrekking van invloed is op de pensioenovereenkomst die is gesloten met de werknemer. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan aanpassingen in de wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld of wijzigingen in de toeslagverlening. De keuze voor onderbrenging van een pensioenregeling bij een pensioenuitvoerder of instelling uit een andere lidstaat of verzekeraar buiten Nederland is eveneens instemmingsplichtig.

Naast het instemmingsrecht geldt dat de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Indien u als werkgever wijzigingen wilt doorvoeren in de pensioenregeling, dan beoordelen wij of u daarvoor eerst langs de ondernemingsraad moet. Wanneer dat inderdaad het geval is, dan is het van belang daar goede (tijdige) opvolging aan te geven als werkgever. Wij kunnen u in dit traject begeleiden en de kansen dat de ondernemingsraad instemt aanzienlijk vergroten. Met de instemming van de ondernemingsraad staat u in het vervolg van het wijzigingstraject vaak al direct op een flinke voorsprong en wordt de kans verkleind dat werknemers niet met de wijzigingen in zullen stemmen. Procedures en kosten kunnen daarmee voorkomen worden.

Niet alleen werkgever maar ook ondernemingsraden kunnen wij in dit soort trajecten begeleiden. Pensioen is complex. Zeker door alle toegenomen wet- en regelgeving. Specifieke deskundigheid binnen een OR op het gebied van pensioen is niet altijd aanwezig. Wij helpen u daarbij.