Er zijn twee gronden waarop de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd

UWV ontslagaanvraag

Er zijn twee gronden waarop de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd, namelijk bedrijfseconomische redenen of een langdurig zieke werknemer. Een ontslagaanvraag kan worden ingediend bij het UWV. Het indienen van de ontslagaanvraag gaat tegenwoordig allemaal digitaal.

Als werknemer krijgt u per post een bericht dat er een ontslagaanvraag is ingediend. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om daar op te reageren.

1. Bedrijfseconomische reden

Wanneer er sprake is van een slechte financiële situatie van de organisatie, of een belangrijke wijziging van de organisatie, als gevolg waarvan één of meerdere functies komen te vervallen, dan kan een werkgever een (collectieve) ontslagaanvraag indienen bij het UWV. In sommige gevallen gaat het om het ontslag van één of enkele werknemer(s).

Gaat het over een grotere groep (groter dan 20) werknemers die wegens bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen, dan wordt dit een collectief ontslag genoemd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een reorganisatie of een bedrijfssluiting. Om te bepalen welke werknemers boventallig worden verklaard, dient de werkgever het 'afspiegelingsbeginsel' toe te passen. Dit is een objectieve manier – op basis van functie, leeftijd en anciënniteit – om vast te stellen welke werknemers boventallig worden.

Voordat de werkgever toestemming krijgt om werknemers te ontslaan, moet hij de herplaatsingsmogelijkheden van deze werknemers elders in de organisatie, en het concern, onderzoeken. Pas als blijkt dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, dan kan het UWV toestemming verlenen voor opzegging wegens bedrijfseconomische redenen. 

Als werknemer wordt u altijd in de gelegenheid gesteld om schriftelijk op de ontslagaanvraag te reageren.

2. Langdurig ziek

Een werknemer die ziek is wordt door de Nederlandse wetgeving goed beschermd. Er geldt gedurende de eerste twee jaar van ziekte namelijk een opzegverbod. Dat betekent dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen, tenzij de opzegging geen verband houdt met de ziekte.

Op een uitzondering na vervalt na twee jaar het opzegverbod en daarmee de loondoorbetalingsverplichting. De werkgever kan dan toestemming vragen aan het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen.

Mocht u als werkgever of werknemer met een situatie van langdurige arbeidsongeschiktheid te maken krijgen, dan kunnen wij u uiteraard adviseren over uw positie.