Ontslag

WW-uitkering

Een van de voornaamste zorgen van werknemers in geval van een onvrijwillig ontslag is het veiligstellen van een WW-uitkering. Dat wil zeggen dat na afloop van de arbeidsovereenkomst (een deel van) het inkomensverlies kan worden opgevangen.

Recht op een WW-uitkering?

Het recht op een WW-uitkering bestaat indien u:

  1. Verzekerd bent voor werkloosheid
  2. Ten minste vijf arbeidsuren per week verliest en daarover ook geen aanspraak hebt op loon
  3. U beschikbaar bent om arbeid elders te aanvaarden
  4. Minimaal 26 weken hebt gewerkt in de 36 weken voordat de arbeidsovereenkomst is geƫindigd en
  5. Er geen sprake is van 'verwijtbare werkloosheid'

Van verwijtbare werkloosheid is in principe sprake in geval van een rechtsgeldig ontslag op staande voet of indien u zelf de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. In geval van verwijtbare werkloosheid wordt een WW-uitkering blijvend geweigerd.

Daarnaast zijn er gevallen waarin wel recht op een WW-uitkering bestaat, maar deze gedurende een bepaalde periode toch niet wordt uitbetaald. Dat is het geval indien sprake is van een 'benadelingshandeling', waardoor een aanspraak op loon eerder is prijsgegeven dan nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval indien u instemt met een tussentijdse beƫindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, terwijl in de arbeidsovereenkomst geen tussentijds opzegbeding is opgenomen.