Met de invoering van de WWZ is ook de transitievergoeding geïntroduceerd

Transitievergoeding 

Met de invoering van de WWZ is ook de transitievergoeding geïntroduceerd. De transitievergoeding heeft de voormalige kantonrechtersformule als het ware vervangen. De algemene opinie was namelijk dat de kantonrechtersformule te onvoorspelbaar was  geworden en bovendien vaak tot wel erg hoge vergoedingen kon leiden. Doel van de transitievergoeding is dan ook dat voor werkgevers en werknemers op voorhand duidelijk is welk bedrag met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gemoeid gaat en de ontslagkosten beheersbaar te houden.

Wanneer verschuldigd?

De transitievergoeding is als uitgangspunt verschuldigd indien (kort gezegd) de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en deze daarnaast 'onvrijwillig' voor de werknemer wordt geëindigd (opzegging, ontbinding, of geen verlenging). Wordt met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigd, dan is de transitievergoeding strikt genomen niet verschuldigd, maar zal deze toch vaak worden toegekend. Zeker indien het initiatief tot de beëindiging van de werkgever uit gaat.

Wanneer er sprake is van 'ernstig verwijtbaar handelen of nalaten' door de werknemer, dan is de transitievergoeding in principe niet verschuldigd.

Hoogte

De hoogte van de transitievergoeding wordt als volgt berekend:

  • Over de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst bedraagt de transitievergoeding voor elk volledig halfjaar, 1/6e deel van het bruto maandloon
  • Vanaf 10 dienstjaren bedraagt deze 1/4e deel van het bruto maandloon voor elk volledig halfjaar

Voor oudere werknemers geldt een overgangsregeling. Eindigt de arbeidsovereenkomst na de 50-jarige leeftijd en bent u langer dan 10 jaar in dienst, dan geldt een 1/2e deel van het bruto maandloon per volledig half dienstjaar, hetgeen resulteert in een hogere transitievergoeding.

Er gelden daarnaast nog verschillende uitzonderingen en andere overgangsregelingen. Bijvoorbeeld voor jongere werknemers (< 18 jaar) en kleine werkgevers  (in financiële problemen). Bovendien is de transitievergoeding niet verschuldigd in geval van faillissement van de werkgever, surseance van betaling of wanneer een schuldsaneringsregeling van toepassing is.

Wat kunnen onze arbeidsrecht advocaten voor u betekenen?

Bent u werkgever of werknemer en wilt u weten of in een specifieke situatie de transitievergoeding verschuldigd is, en zo ja wat daarvan de hoogte is dan kunnen wij u daar uiteraard over adviseren.