Samenloop van CAO's

Overgang van onderneming

In geval van een overgang van onderneming in de zin van de wet, gaan alle rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst op het tijdstip van de overgang van rechtswege (automatisch) over van de verkoper op de koper (vervreemder en verkrijger). Dat betekent dat de werknemer na een fusie of overname in principe bij de kopende onderneming aanspraak kan maken op dezelfde arbeidsvoorwaarden. Dat geldt ook voor aanspraken welke voortvloeien uit een CAO.

Bij een fusie of overname is het daarom altijd van belang om zowel als verkopende of als kopende partij erop bedacht te zijn welke CAO(‘s) van toepassing (kunnen) zijn. Voor de verkopende partij geldt dat deze gedurende een jaar na de overgang nog hoofdelijk aansprakelijk blijft voor eventuele aanspraken welke zijn ontstaan vóór de overgang.

De kopende partij kan naast aanspraken uit het verleden te maken krijgen met een samenloop van CAO’s. Zoals opgemerkt blijft een CAO van voor de overgang in principe van toepassing op de overgegane werknemers. Daarbij kan het zijn dat binnen de kopende partij reeds een CAO gold en na de overgang dus meerdere CAO’s van toepassing zijn.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij adviseren en begeleiden regelmatig ondernemingen bij een fusie of overname. Kopende en verkopende partijen adviseren wij daarbij over de cao-problematiek. Daarbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van een inventarisatie van de (mogelijk) van toepassing zijnde CAO’s, de gevolgen daarvan en op welke wijze daarmee rekening gehouden kan worden bij de onderhandelingen over de verkoop- c.q. koop van de onderneming.

De omschrijvingen van de werkingssfeer in CAO’s zijn niet altijd even goed op elkaar afgestemd en zijn niet altijd even actueel. Ook buiten een situatie van overgang van onderneming, kan het daarom voorkomen dat de activiteiten van een onderneming onder twee verschillende CAO’s geschaard kunnen worden. In dat geval kunnen de gevolgen van de verschillende CAO’s voor u inventariseren, de ter zake geldende voorrangsregels bepalen of onderzoek doen naar de mogelijkheden tot eventuele dispensatie.

Contact