Pensioen speelt in het kader van een uit te voeren due diligence een belangrijke rol

Fusie en overname

Bij een fusie of overname gaat de gedachte niet altijd direct uit naar pensioen. Toch speelt pensioen in het kader van een uit te voeren due diligence een belangrijke rol. Of het nu om een aandelenfusie, een bedrijfsfusie of een juridische fusie gaat: in alle gevallen kan een wijziging optreden in de (uitvoering van de) pensioenregeling.

Aandelenfusie en pensioen

Bij een voorgenomen aandelenfusie is het bijvoorbeeld mogelijk dat de onderneming na de fusie niet meer behoort tot dezelfde groep. Dat kan van belang zijn indien de onderneming is aangesloten bij een ondernemingspensioenfonds. Het is ook denkbaar dat de onderneming na de fusie komt te vallen onder een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Het kan ook zijn dat na de fusie een wisseling van pensioenuitvoerder wellicht niet noodzakelijk, maar wel wenselijk is. Bijvoorbeeld vanwege harmonisatiedoeleinden.

Bedrijfs- of juridische fusie en pensioen

In geval van een bedrijfs- of juridische fusie kunnen de gevolgen eveneens groot zijn ten aanzien van het pensioen. Kwalificeert de fusie als een overgang van onderneming, dan gaat het pensioen van de werknemers in principe van rechtswege (automatisch) mee over van de verkoper naar de koper. Let op: dat geldt ook voor eventuele aanspraken over het verleden, terwijl de verkoper zelf nog een jaar na de overgang aansprakelijk blijft (naast de verkoper). Met het oog hierop is een goede controle tijdens het due diligence onderzoek of er mogelijk verplichtstellingen van toepassing zijn noodzakelijk. U kunt hiervoor ook het onderwerp “werkingssfeergeschillen” raadplegen.

Overname en pensioen

Pensioen gaat niet altijd mee over naar de koper. Wanneer de koper voor de overgang al een eigen pensioenregeling beschikbaar had en deze aan de over te nemen werknemer aanbiedt, dan is dat toegestaan. Ook indien de regeling van de koper wellicht ongunstiger is voor de werknemers. Wanneer de koper valt onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, dan blijft dat na de overgang in principe zo (ook voor de overgenomen werknemers). Het is daarnaast denkbaar dat bij collectieve arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt, of dat bij de verkoper geen pensioenregeling gold maar bij de koper wel. In het laatste geval wordt de pensioenregeling van de koper ook van toepassing op de overgenomen werknemers.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Rond een traject van fusie of overname kunnen wij u als verkopende of kopende partij (in het kader van een due diligence onderzoek) adviseren en begeleiden ten aanzien van pensioendiscussies. In alle gevallen zullen die er zijn en is het van groot belang deze goed in kaart te brengen en te managen om zo onverwachte claims van fondsen, verzekeraars of (gewezen)werknemers te voorkomen, dan wel sluitend 'weg te contracteren' of op andere wijze mee te nemen in de overnameonderhandelingen.

Wordt u als werknemer geconfronteerd met een overgang naar een andere werkgever, dan kunnen wij voor u beoordelen in hoeverre dit gevolgen heeft voor het pensioen en in welke mate deze zijn af te wentelen op de (voormalig)werkgever.