Werkingssfeergeschillen

Werkingssfeerbepalingen

In een CAO wordt altijd geregeld op welke werkgevers en werknemers deze van toepassing is. Dat gebeurt doorgaans aan de hand van vrij algemene definities van werkgevers en werknemers, gevolgd door een (was)lijst aan activiteiten welke wel en niet onder het bereik van de CAO vallen. Dit worden 'werkingssfeerbepalingen' genoemd. Vaak worden aan de beschreven activiteiten ook nog andere voorwaarden gesteld zoals het aantal werknemers dat zich bezighoudt met de activiteiten, percentages van de loonsom of de omzet die aan de activiteiten gerelateerd kunnen worden of het aantal gewerkte uren dat gemoeid gaat met de activiteiten. 

Het is om die reden ook niet altijd gemakkelijk om vast te stellen of u als werkgever wel of niet onder de werkingssfeer van een CAO valt, terwijl de gevolgen groot kunnen zijn indien dit achteraf wel het geval blijkt. Het is zelfs niet uitgesloten dat u als werkgever onder het bereik van meerdere CAO’s valt.

Naleving CAO

Ondertussen hebben CAO’partijen er een groot belang bij dat alle werkgevers die onder het bereik van een (algemeen verbindend verklaarde) CAO vallen, zich ook aan de CAO houden. Dit om concurrentievervalsing tegen te gaan. Om die reden worden er door CAO-partijen regelmatig ook nalevingsbureaus in het leven geroepen (zoals bijvoorbeeld het Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid in de bouwsector of de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) in de flexbranche). Deze bureaus zien toe op de naleving van een CAO en schrijven voortdurend ondernemingen aan, indien het vermoeden bestaat dat een onderneming onder de werkingssfeer van een CAO valt.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij staan regelmatig werkgevers bij in geval ter discussie staat of de onderneming wel of niet onder de werkingssfeer van een CAO valt. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde komen bij een beoordeling van de door de werkgever gehanteerde arbeidsovereenkomsten, maar bijvoorbeeld ook omdat een werkgever deze vraag expliciet bij ons neerlegt.

Daarnaast staan wij ook regelmatig werkgevers bij die door een nalevingsbureau zijn aangeschreven vanwege het vermoeden dat een CAO van toepassing is. Het verzoek is van een nalevingsbureau is dan vaak om inzicht te verschaffen in (gevoelige) bedrijfsinformatie en soms om al direct (achterstallige) premies en bijdragen te voldoen en voor de toekomst even te bevestigen dat de CAO nageleefd zal worden. Het is van groot belang om op de juiste wijze op een dergelijk verzoek te reageren om onnodige claims (en onrust onder het personeel!) te voorkomen. Wij kunnen u op de juiste wijze in een dergelijk traject adviseren en begeleiden.

Neem contact op