CAO

Is er een CAO van toepassing? 

CAO-partijen

In veel gevallen is het voor werkgevers en werknemers niet duidelijk of zij onder een CAO vallen en daaraan gebonden zijn. Degene die de CAO met elkaar afspreken worden de CAO-partijen genoemd. Afhankelijk van de vraag of u als werkgever of als werknemer 'lid' bent van een dergelijke CAO-partij, kan worden bepaald of een CAO wel of niet op u van toepassing is.

Geen lid van CAO-partij, toch CAO van toepassing

Wanneer u als werkgever bent aangesloten bij een werkgeversvereniging die partij is bij een CAO dan bent u in principe rechtstreeks aan de CAO gebonden. Zijn zowel de werkgever als de werknemer geen lid van een CAO-partij, dan is er als uitgangspunt geen CAO van toepassing, maar let op (!): hierop bestaat een belangrijke uitzondering waardoor toch vaak een CAO van toepassing kan zijn. Hetzelfde geldt voor de situatie dat u als werknemer lid bent van een CAO-partij, maar uw werkgever is dat niet. Ook dan is er als uitgangspunt geen CAO van toepassing.

Algemeen Verbindendverklaring

In veel gevallen zijn werkgever en werknemer geen lid van een CAO-partij. Als uitgangspunt geldt er dan geen gebondenheid aan een CAO, maar zoals opgemerkt bestaat er op dit punt één belangrijke uitzondering: 'algemeen verbindendverklaring'. Op verzoek van de CAO-partijen kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een CAO onder bepaalde voorwaarden algemeen verbindendverklaren. Dat betekent dat de CAO gaat gelden voor alle betrokken werkgevers en werknemers binnen de betreffende bedrijfstak. Werkgevers worden van een dergelijke algemeen verbindendverklaring niet op de hoogte gesteld, maar worden wel geacht zelf te beoordelen en in de gaten te houden of zij onder een (algemeen verbindend verklaarde) CAO vallen. Als dat achteraf zo blijkt te zijn, dan kan de werkgever zich dus niet verweren met het standpunt daarvan niet op de hoogte te zijn geweest. Dit kan leiden tot behoorlijke claims van werknemers.

Incorporatiebeding

Overigens komt het ook geregeld voor dat werkgevers en werknemers in de arbeidsovereenkomst zelf (al dan niet vrijwillig) vastleggen dat een bepaalde CAO van toepassing is (incorporatie). In principe staat de toepasselijkheid van de CAO dan vast. Wel ontstaan regelmatig discussies over de tekst van een dergelijk incorporatiebeding (ziet deze bijvoorbeeld ook op opvolgende versies van de CAO?).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij adviseren zowel werkgevers als werknemers over de toepasselijkheid van CAO’s. Wij stellen voor u vast of deze wel of niet van toepassing is en indien dat wel het geval mocht zijn, stellen wij voor u vast wat daarvan de gevolgen zijn. Werkgevers adviseren wij bijvoorbeeld over mogelijke claims (met terugwerkende kracht) welke kunnen volgen uit de toepasselijkheid van een CAO en hoe dergelijke claims te managen. Wij begeleiden werkgevers bijvoorbeeld in de communicatie richting eventueel betrokken vakbonden, medezeggenschapsorganen en uiteraard de werknemers. Werknemers kunnen wij in dit verband begeleiden bij het instellen van vorderingen op basis van een CAO.

Contact