De billijke vergoeding is bedoeld om voor specifieke situaties toch af te kunnen wijken van de transitievergoeding

Billijke vergoeding

Transitievergoeding

De transitievergoeding vormt sinds 1 juli 2015 het uitgangspunt bij een voor de werknemer onvrijwillig ontslag. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het salaris, aantal dienstjaren en leeftijd. Anders dan de voormalige kantonrechtersformule kent de transitievergoeding geen 'correctiefactor'. Dat wil zeggen dat binnen de formule voor het berekenen van de transitievergoeding, geen rekening gehouden kan worden met de specifieke omstandigheden van het geval. De wetgever heeft dat bewust gedaan zodat op voorhand duidelijk is op welk bedrag de werknemer bij een beëindiging aanspraak kan maken.

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding is bedoeld om voor specifieke situaties toch af te kunnen wijken van de transitievergoeding. Dat is het geval indien de beëindiging van het dienstverband het gevolg is van 'ernstig verwijtbaar handelen of nalaten' van de werkgever. Bij de invoering van de billijke vergoeding heeft de wetgever benadrukt dat deze vergoeding alleen aan de orde is in uitzonderlijke situaties. De jurisprudentie sinds 1 juli 2015 over de billijke vergoeding is zeer wisselend. Dat geldt niet alleen voor de vraag in welke situaties een billijke vergoeding moet worden toegekend, maar ook voor de vraag hoe de billijke vergoeding moet worden berekend. De meeste rechters zijn het er wel over eens dat de billijke vergoeding niet vervat mag worden in een algemene formule, maar hoe de billijke vergoeding dan wel berekend dient te worden – en met name welke factoren daarin wel of niet een rol mogen spelen – is nog geen uitgemaakte zaak.

Dit zal met name ook afhankelijk zijn van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Indien de werkgever bijvoorbeeld opzegt zonder ontslagvergunning van het UWV, dan zal sprake zijn van een vernietigbare opzegging. De Hoge Raad heeft inmiddels al wel bepaald dat in dat geval bij de berekening van de billijke vergoeding in bepaalde omstandigheden, de (vernietigbare) opzegging weggedacht moet worden. Als billijke vergoeding zou dan gedacht kunnen worden aan een bedrag dat overeenkomt tussen de datum van de opzegging en de datum dat de arbeidsovereenkomst zonder die opzegging mogelijk beëindigd zou zijn.

Wat kunnen onze arbeidsrecht advocaten voor u betekenen?

Bent u werknemer en wordt u geconfronteerd met een onvrijwillig ontslag, dan kunnen wij voor u beoordelen in hoeverre u aanspraak zou kunnen maken op een billijke vergoeding en u daarover nader adviseren. Ook kunnen wij u bijstaan indien de werkgever niet bereid blijkt een billijke vergoeding te betalen.