De billijke vergoeding is bedoeld om voor specifieke situaties toch af te kunnen wijken van de transitievergoeding

Billijke vergoeding

Transitievergoeding bij onvrijwillig ontslag

De transitievergoeding vormt het uitgangspunt bij een, voor de werknemer, onvrijwillig ontslag. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het salaris en de lengte van het dienstverband. Anders dan de voormalige kantonrechtersformule kent de transitievergoeding geen 'correctiefactor'. Dat wil zeggen dat binnen de formule voor het berekenen van de transitievergoeding, geen rekening gehouden kan worden met de specifieke omstandigheden van het geval. De wetgever heeft dat bewust gedaan zodat op voorhand duidelijk is op welk bedrag de werknemer bij een beëindiging aanspraak kan maken.

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding is bedoeld om voor specifieke situaties toch af te kunnen wijken van de transitievergoeding. Dat is het geval, indien de beëindiging van het dienstverband het gevolg is van 'ernstig verwijtbaar handelen of nalaten' van de werkgever. Bij de invoering van de billijke vergoeding heeft de wetgever benadrukt dat deze vergoeding alleen aan de orde is in uitzonderlijke situaties. De jurisprudentie over de billijke vergoeding is wisselend. Dat geldt niet alleen voor de vraag in welke situaties een billijke vergoeding moet worden toegekend, maar ook voor de vraag hoe de billijke vergoeding moet worden berekend. De billijke vergoeding mag in ieder geval niet vervat worden in een algemene formule.  

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat, indien sprake is van een vernietigbare opzegging bijvoorbeeld bij een onterecht ontslag op staande voet, de billijke vergoeding berekend moet worden op basis van alle omstandigheden van het geval. Het hangt af van de omstandigheden van het geval of en in hoeverre bij de vaststelling van de billijke vergoeding rekening wordt gehouden met het inkomen van de werknemer. Tot deze omstandigheden behoren onder meer:

  • de mate waarin de werkgever van de grond voor de vernietigbaarheid van de opzegging een verwijt valt te maken;
  • de vraag of de redenen die de werknemer heeft om af te zien van vernietiging van de opzegging aan de werkgever zijn toe te rekenen;
  • of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden;
  • welke inkomsten hij daaruit dan verdient;
  • of er sprake is van (andere) inkomsten die de werknemer in redelijkheid in de toekomst kan verwerven; en
  • of de werknemer aanspraak heeft op een transitievergoeding.

Wat kunnen onze arbeidsrecht advocaten voor u betekenen?

Bent u werknemer en wordt u geconfronteerd met een onvrijwillig ontslag, dan kunnen wij voor u beoordelen in hoeverre u aanspraak zou kunnen maken op een billijke vergoeding.
Ook kunnen wij u bijstaan indien de werkgever niet bereid blijkt een billijke vergoeding te betalen.

* verplichte velden