CAO

Nawerking CAO

CAO’s worden afgesloten voor een bepaalde duur (de looptijd van een CAO). Regelmatig doet de vraag zich voor wat werkgevers en werknemers nadien met elkaar kunnen afspreken.

Inwerktreding nieuwe CAO

De bij de CAO betrokken organisaties zouden in het ideaalbeeld tijdig met elkaar om tafel moeten om ervoor te zorgen dat er vóór de einddatum van de CAO overeenstemming bestaat over een aansluitende inwerkingtreding van een nieuwe CAO. In de praktijk blijkt echter nogal vaak dat de betrokken organisaties niet of niet tijdig met elkaar in overleg gaan of dat het gewoonweg niet lukt tijdig overeenstemming te bereiken over een nieuwe CAO.

In principe zijn werkgevers en werknemers na het verstrijken van de looptijd van een CAO vrij om met elkaar rond de tafel te gaan om (op individueel niveau) nieuwe afspraken te maken.

CAO-bepalingen kunnen ook na verstrekken looptijd 'nawerken'

Toch is het in die situatie van belang om tijdig advies in te winnen, omdat CAO-bepalingen ook nadat de looptijd is verstreken kunnen 'nawerken'. Dat wil zeggen dat het nog steeds niet mogelijk is om na de duur van de CAO afwijkende afspraken te maken. Worden wel afwijkende afspraken gemaakt, dan kan dat tot gevolg hebben dat hierop geen aanspraak gemaakt kan worden. Ook kan het leiden tot claims uit hoofde van bijvoorbeeld achterstallig loon.

Voorts is het in deze situatie ook van belang om te beoordelen op welke wijze de binding aan de (verstreken) CAO van toepassing was. Indien werkgever en werknemer de toepasselijkheid van een CAO namelijk expliciet hebben afgesproken in de arbeidsovereenkomst, dan zal de CAO ook na het verstrijken van de looptijd in principe onverkort van toepassing blijven.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

In situaties waarin de looptijd van een CAO is verstreken adviseren wij werkgevers en werknemers over de mate waarin de contractsvrijheid weer herleeft en waar u als werkgever of werknemer rekening mee moet houden.