Ontslag tijdens ziekte

Opzegverbod

Gedurende de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid geldt er een opzegverbod. Dit betekent dat een werkgever het dienstverband voor onbepaalde tijd met een werknemer niet kan beëindigen. Dit kan ook niet als de functie is komen te vervallen door bedrijfseconomische redenen. Een Kantonrechter kan eventueel wel de arbeidsovereenkomst ontbinden indien de reden voor ontbinding (bijvoorbeeld disfunctioneren of verstoorde relatie) geen verband houdt met de arbeidsongeschiktheid. De werkgever dient dit te kunnen aantonen.

Heeft de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan kan de werkgever ervoor kiezen het dienstverband niet voort te zetten, ondanks dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Is de periode van 104 weken loondoorbetalingsverplichting nog niet verstreken, dan kan de werknemer terugvallen op de Ziektewetuitkering (ZW).